പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

26/02/2015

Certificates Required in Treasury with Salary Bill of February 2015

The certificates given below are required with the salary bills of February 2015 (cashed on March) in treasuries
  1. Certified that income of all the incumbents for the FY 2014-15 has been verified as per income tax rules and income tax deducted from salary of those who have taxable income.
  2. Profession Tax for the  second half of FY 2014-15 of all the incumbents has been remitted and copy of  receipt attached.
  3. Dies-non recovery has been effected from the salary of all the incumbents who participated in the strike on 22/01/2015
  4. Cerified that None of the employees in this office are covered under NPS  OR Cerified that all the employees who are covered under NPS had acquired PRAN OR Cerified that following employees who are covered under NPS has been applied for PRAN  

                                                                                                            treasury officer.