പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

01/12/2015

സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ

  • Vidya Sammunnathi Scholarship for forward Communities (Last Date for Application - December 18)
  • Group Personal Accident Insurance Scheme 2015
  • Aam Aadmi Bima Yojana (AABY) Scholarship 2015: