പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

17/12/2015

എല്‍.എസ്.എസ്/യു.എസ്.എസ്. പരീക്ഷ

2015-16 വര്‍ഷത്തെ എല്‍.എസ്.എസ്/യു.എസ്.എസ്. പരീക്ഷ 2016 ഫെബ്രുവരി 20 ശനിയാഴ്ച നടത്തുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. പരീക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം  
LSS-USS NOTIFICATION 2016 

PART-1view

PART-2 view

പൂജപ്പുര പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിലും ലഭ്യമാണ്.