17/12/2015

എല്‍.എസ്.എസ്/യു.എസ്.എസ്. പരീക്ഷ

2015-16 വര്‍ഷത്തെ എല്‍.എസ്.എസ്/യു.എസ്.എസ്. പരീക്ഷ 2016 ഫെബ്രുവരി 20 ശനിയാഴ്ച നടത്തുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. പരീക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം  
LSS-USS NOTIFICATION 2016 

PART-1view

PART-2 view

പൂജപ്പുര പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിലും ലഭ്യമാണ്.