18/12/2015

സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ്

18.12.2015 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ എൽ.പി സ്കൂൾ അധ്യാപ്പകരുടെ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് ഇവിടെ