04/12/2015

കലോത്സവം സമാപന സമ്മേളനം

കണിയാപുരം ഉപജില്ല കലോത്സവം സമാപന സമ്മേളനം ബഹു: ചിറയിൻകീഴ് എം.എൽ.എ. ശ്രീ.വി ശശി  അവർകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.Sri.V.SASI MLA , Hട - Up ഓവറാൾ ചാംപ്യൻ ടോഫി തോന്നയ്ക്കലിന് സമ്മാനിക്കുന്നു