പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

03/12/2015

കെ.പ്രഭുല്ലചന്ദ്രൻ എവറോളിങ് ട്രോഫി

കണിയാപുരം ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തി്ന്റെ ഭാഗമായി LVHSS പോത്തന്കോടിന്റെ മനേജറായിരുന്ന കെ. പ്രഭുചന്ദ്രന്റെ സ്മരണക്കായി LVHSS സ്റ്റാഫ് ഏര്പ്പെടുത്തിയ എവര്റോളിംഗ് ട്രോഫി
സ്കൂള് ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ടി.ഇന്ദിര അമ്മ  ടീച്ചര് കണിയാപുരം ഉപജില്ല വിദ്യഭ്യാസ ഓഫീസര് മോഹനകുമാര് സാറിന് കൈമാറുന്നു