പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

10/12/2015

പി.എസ്.സി വെരിഫിക്കേഷന്‍ @ പി.എസ്.സി ജില്ലാ ഓഫീസ് പട്ടം

എല്‍.പി.എസ്.എ   List 1,  (16.12.2015)   list 2