പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

30/12/2015

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോൽത്സവം TIME SCHEDULE

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോൽത്സവം TIME SCHEDULE click here


തിരുവനന്തപുരം ജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവം   HIGHER LEVEL LIST