01/12/2015

കണിയാപുരം ഉപജില്ലാ കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം

കണിയാപുരം ഉപജില്ലാ കലോത്സവം വർണ്ണ കാഴ്ചകൾ  നിറഞ്ഞ ഘോഷയാത്രയോടെ  സമാരംഭിച്ചു.