പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

30/11/2015

കലോത്സവം റിസൽട്ട് തത്സമയം അറിയാംകണിയാപുരം സബ് ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോ‍ത്സവത്തിന്റെ റിസൽട്ടുകൾ തത്സമയം അറിയുന്നതിനുള്ള സവിധാനം ഒരുക്കിയിറ്റുണ്ട്.  വേദിയിൽ റിസൽട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചാലുടൻ  aeokaniyapuram.blogspot.com/ glpsthonnakkal.blogspot.com   എന്ന ബ്ലോഗിൽ റിസൽട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണു.

MENTORS  എന്നഅധ്യാപകരുടെ