പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

11/11/2016

സബ്ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം റിസള്‍ട്ട്: സയന്‍സ് മേള യു.പി


  106 -  Working Model
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1405 UW3  HARINANDAN. SS 7  Govt. H. S. S. Thonnackal A 10
1169 UW12  MADHAN M R 7  Govt. H. S. Sreekariam B 6
1209 UW16  SHAMAL SHIBU 7  Govt. U. P. S. Koliacode B 4
1559