11/11/2016

സബ്ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം റിസള്‍ട്ട്: സയന്‍സ് മേള യു.പി


  106 -  Working Model
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1405 UW3  HARINANDAN. SS 7  Govt. H. S. S. Thonnackal A 10
1169 UW12  MADHAN M R 7  Govt. H. S. Sreekariam B 6
1209 UW16  SHAMAL SHIBU 7  Govt. U. P. S. Koliacode B 4
1559 UW6  BIJO JACQUILIN 7  Pallithura H. S. S. B 3
1232 UW7  MANIKANTAN.R 6  Govt. Boys H. S. S. Kanniakulangara B 3
1129 UW19  PAVITHRA K.P. 6  Govt. U. P. S. Pothencode B