പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

11/11/2016

Science Fair Overall Champion
School Name LP UP HS HSS/VHSS Point
 43015 - Govt. H. S. S. Neduveli      34  24 58Science Fair  
Runnersup
School Name LP UP HS HSS/VHSS Point
 43016 - Lourd Mount H. S. Vattappara  4  7  6  21 38
 43018 - L. V. H. S. Pothencode