11/11/2016

സബ്ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം റിസള്‍ട്ട്: സയന്‍സ് മേള HSS/VHSS
  126 -  Working Model
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1499 HSSW17  ARCHANA V SUNIL 11  Govt. H. S. S. Kulathoor A 10
1546 HSSW12  ANAAN HASSAN 11  Al-Uthuman E. M. H. S. S.
Kazhakuttom
A 8
1160 HSSW16  ALTAF A N 12  S. N. G. H. S. Chempazhanthy B 4
1069 HSSW14  GOWRI NANDANA 11  Lourd Mount H. S. Vattappara B 4
1085 HSSW13  JAWHARA A R 12  Govt. H. S. S. Neduveli B 3
1412 HSSW11  NANDAN. AS 11  Govt. H. S. S. Thonnackal C