പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

11/11/2016

സബ്ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം റിസള്‍ട്ട്: സയന്‍സ് മേള HSS/VHSS
  126 -  Working Model
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1499 HSSW17  ARCHANA V SUNIL 11  Govt. H. S. S. Kulathoor A 10
1546 HSSW12  ANAAN HASSAN 11  Al-Uthuman E. M. H. S. S.
Kazhakuttom
A 8
1160 HSSW16  ALTAF A N 12  S. N. G. H. S. Chempazhanthy B 4