പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

11/11/2016

Mathematics Fair School Point ( Category : LP) Overall Champion

Mathematics Fair
School Point ( Category : LP) Overall Champion
Sl.No.   School Overall Point
1    43445   Govt. L. P. S. Pattathil 24


Mathematics Fair
School Point ( Category : LP) Runnersup
Sl.No.   School Overall Point
1    43429   Govt. L. P. S. Thonnakkal 23
2    43426   Govt. L. P. S. Thalayil 19
3