പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

11/11/2016

Mathematics Fair School Point ( Category : HS) Overall Champion

Mathematics Fair
School Point ( Category : HS) Overall Champion
Sl.No.   School Overall Point
1    43003   Govt. V. H. S. S. Pirappancode 72


Mathematics Fair
School Point ( Category : HS) Runnersup
Sl.No.   School Overall Point
1    43018   L. V. H. S. Pothencode 55
2    43015   Govt. H. S. S. Neduveli 52
3