11/11/2016

ശാസ്ത്രമേള സമാപന, സമ്മാനദാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉത്ഘാടനം

         പിരപ്പന്‍കോട്  ഗവ. വി & എച്ച്.എസ്.എസ്സില്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കണിയാപുരം ശാസ്ത്ര, ഗണിതശാസ്ത്ര, പ്രവൃത്തിപരിചയ, ഐ.ടി മേളകള്‍ സമാപന, സമ്മാനദാന സമ്മേളനത്തിന്റെ  ഉത്ഘാടനം  കേരള നിയമസഭ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍ ശ്രി.വി ശശി നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു