11/11/2016

സബ്ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം റിസള്‍ട്ട്: സയന്‍സ് മേള LP


  101 -  Collections / Models
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1145 LPC24  AMAL JM 3  Govt. L. P. S. Thalayil A 10
1102 LPC37  MEETHU.L.V 4  Govt. U. P. S. Parakkal A 8
1130 LPC17  ABHINAV.A.A 3  Govt. L. P. S. Koppam A 6
1077 LPC20  NIRANJANA B N 4  Govt. L. P. S. Pirappencode A 5
1249 LPC33  NANDHANA. M.S 4  Govt. U. P. S. Kaniyapuram B 3
1005 LPC26  SAHNA.S 3  Govt. L. P. S. Thiruvelloor B 3