പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

11/11/2016

സബ്ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം റിസള്‍ട്ട്: സയന്‍സ് മേള LP


  101 -  Collections / Models
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1145 LPC24  AMAL JM 3  Govt. L. P. S. Thalayil A 10
1102 LPC37  MEETHU.L.V 4  Govt. U. P. S. Parakkal A 8
1130 LPC17  ABHINAV.A.A 3  Govt. L. P. S. Koppam A 6
1077 LPC20</