പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

11/11/2016

സബ്ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം റിസള്‍ട്ട്: സയന്‍സ് മേള എച്ച്.എസ്

Science Fair   Category :HS

  115 -  Working Model
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1017 H32  ABHIRAM S.S. 9  Govt. H. S. S. Neduveli A 10
1045 H35  ANGITHA A S 10  L. V. H. S. Pothencode A 8
1199 H30  AKHIL.S 10  Govt. Boys H. S. S. Kanniakulangara A 6