11/11/2016

സബ്ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം റിസള്‍ട്ട്: സയന്‍സ് മേള എച്ച്.എസ്

Science Fair   Category :HS

  115 -  Working Model
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1017 H32  ABHIRAM S.S. 9  Govt. H. S. S. Neduveli A 10
1045 H35  ANGITHA A S 10  L. V. H. S. Pothencode A 8
1199 H30  AKHIL.S 10  Govt. Boys H. S. S. Kanniakulangara A 6
1224 H31  NOFA FATHIMA.S 9  Govt. Girls H. S. S.
Kanniakulangara
A 6
1354 H25  VIPIN P 10  St. Vincent`s H. S. S. Kaniyapuram A 5
1108 H20  RAJITH RS 9  Govt. H. S. Veiloor