പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

01/01/2015

മതം പ്രശ്നമല്ല.28 വിദ്യാര്‍ഥികളുണ്ടെങ്കില്‍ അറബിക്ക് ഇനി ഫുള്‍ ടൈം അധ്യാപകന്‍ : പത്ര വാര്‍ത്ത

MADYAMAM 02.01.2015