പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

01/01/2015

Text Book Intend 2015-16

https://sites.google.com/site/sudheertktax/TextBookIndent2015-16.pdf?attredirects=0&d=1

 Circular - Text Book Intend 2015-16
സൈറ്റിലേക്ക് പോകുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.