പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

19/01/2015

Departmental Test January 2015 Time Table

            The Departmental Tests notified in extra ordinary Kerala Gazette No. 2711 dated 11.11.2014 will be held from 29.01.2015 to 19.02.2015. The tests will be objective type (OMR valuation) except the tests for the II nd class Language Test in Malayalam/Tamil/Kannada, Minority Language Test in Kannada and Tamil.