പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

10/01/2015

സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ കലോത്സവം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ നിന്നും അര്‍ഹത നേടിയ കുട്ടികള്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ 
സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ കലോത്സവം.....തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ