13/01/2015

ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

             ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഒന്നാംവര്‍ഷ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയുടെ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം, സൂക്ഷ്മപരിശോധന എന്നിവയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറിയുടെ പോര്‍ട്ടലില്‍ www.dhsekerala.gov.in)