പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

02/01/2015

അര്‍ബുദ രോഗ ബാധിതരായ കുട്ടികളുടെ ചികിത്സ ചിലവുകള്‍ക്കായി സന്നദ്ധരായ സര്‍ക്കാര്‍/ പൊതുമേഖല/ സ്വയംഭരണ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത തുക സ്വീകരിക്കുന്നതിന് " ബാലസാന്ത്വനം" എന്ന പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തു കൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്