02/01/2015

അര്‍ബുദ രോഗ ബാധിതരായ കുട്ടികളുടെ ചികിത്സ ചിലവുകള്‍ക്കായി സന്നദ്ധരായ സര്‍ക്കാര്‍/ പൊതുമേഖല/ സ്വയംഭരണ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത തുക സ്വീകരിക്കുന്നതിന് " ബാലസാന്ത്വനം" എന്ന പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തു കൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്