08/01/2015

വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു


              2014-15 വര്‍ഷത്തെ എല്‍.എസ്.എസ്, യു.എസ്.എസ് പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 21 ശനിയാഴ്ച നടത്തുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. വിശദാംശങ്ങള്‍ www.keralapareekshabhavan.in വെബ്‌സൈറ്റിലും പൂജപ്പുര പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ ആഫീസിലും ലഭ്യമാണ്.
LSS USS 2015 NOTIFICATION PUBLISHED.......Click to view
LSS USS 2015 Sign I