പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

13/01/2015

Income Tax Calculator 2014-15

2014-15 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വരുമാനം കണക്കാക്കി അടയ്ക്കാനുള്ള ആദായ നികുതി 2015 ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പളത്തോടു കൂടി മുഴുവനായി അടച്ചു തീര്‍ക്കണം.

ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പള ബില്ലിനോടു കൂടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ മതിയെങ്കിലും അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ തുടങ്ങാനുള്ള സമയമായി.

2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആദായ നികുതി കœ