17/10/2015

ശാസ്ത്രോത്സവം 2015-16 സര്ക്കുലർ

2015 2016 വർഷത്തെ കേരളാ സ്കൂള് ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന്റെ റവന്യൂജില്ല, സംസ്ഥാന മേളകളും ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്ക്കുലർ