05/10/2015

ഡി.എഡ് പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനമായി

ഒന്ന്, മൂന്ന് സെമസ്റ്റര്‍ ഡി.എഡ് പരീക്ഷയുടെ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദവിവരം പരീക്ഷാഭവന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ (www.keralapareekshabhavan.in)