പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

28/10/2015

ഡി.സി.ആര്‍.ജി. നോമിനേഷന്‍ മുന്‍ഗണനാക്രമം പരിഷ്‌കരിച്ചു

                      ഡെത്ത് കം റിട്ടയര്‍മെന്റ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിക്കുള്ള മുന്‍ഗണനാക്രമം നിശ്ചയിക്കുന്ന കേരള സര്‍വീസ് ചട്ടത്തിലെ മൂന്നാം ഖണ്ഡം 71-ാം ചട്ടം പരിഷ്‌കരിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. മുന്‍ഗണനയിലെ ലിംഗ വിവേചനം ഒഴിവാക്കുതിനാണ് പരിഷ്‌കാരം. പുതുക്കിയ ചട്ടം പ്രകാരം ആണ്‍മക്കള്‍ എന്നത് മക്കള്‍ എന്നായും അവിവാഹിത/വിധവ/വിവാഹമോചിതരായ
പുത്രിമാര്‍ എന്നത് അച്ഛന്‍/അമ്മ എന്നായും പതിനെട്ട് വയസില്‍ താഴെയുള്ള സഹോദരന്മാരും അവിവാഹിതരും, വിധവയും, വിവാഹമോചിതരുമായ സഹോ