പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

31/10/2015

athletic championship

kaniyapuram sub district schools athletic championship 
on 20/11/2015 to 22/11/22015 (friday, saturday and sunday)
at LNCPE, GROUND kariavattom
       
        All events in various catogories will be conducted ( LP,UP,HS,and HSS.SUBJUNIOR JUNIOR SENIOR LPKIDS AND UPKIDS )

        online registration closed on 10/11/2015 for more details contact sub dist sports secretary sreejesh s r phone no 9447059178