പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

01/10/2015

ഡിസ്ട്രിക് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലനം


ഡിസ്ട്രിക് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്

നെയ്യാറ്റിന്‍കര -   കണിയാപുരം ഉപജില്ലയിലെ അധ്യാപകര്‍ക്ക്

 "COMMUNICATIVE ENGLISH " ല്‍ 2 ദിവസത്തെ പരിശീലനം നല്കുന്നു.
സ്ഥലം B R C കണിയാപുരം          സമയം 10.00 മുതല്‍ 4.00 മണിവരെ.

തി