01/10/2015

ഡിസ്ട്രിക് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലനം


ഡിസ്ട്രിക് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്

നെയ്യാറ്റിന്‍കര -   കണിയാപുരം ഉപജില്ലയിലെ അധ്യാപകര്‍ക്ക്

 "COMMUNICATIVE ENGLISH " ല്‍ 2 ദിവസത്തെ പരിശീലനം നല്കുന്നു.
സ്ഥലം B R C കണിയാപുരം          സമയം 10.00 മുതല്‍ 4.00 മണിവരെ.

തിയതി 07/10/2015 & 08/10/2015.
* L P (Std II Tr.) & U P  ( English) Teachers 1 ആള്‍ മാത്രം 
(ആകെ 60 പേര്‍ക്ക് മാത്രം)