പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

09/10/2015

സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ

 1. HSS-CE marks.direction from Child right commission New Govt.Orders
 2.  QIP Monitoring committee Minutes Govt.Orders
 3.  LSS/USS Scholarship
 4. Special Casual Leave for employees of Public Sector Undertakings undergoing Chemotherapy / Radiation Treatment Enhancement of the value of Scholarship
 5.  
  *****************************************************
 1.  Circular – I T മേള – നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 
 2.  Last date for Online Data Entry on Text Book Distribution ends on October 12
 3. SPC Quiz for students from Standard VIII and IX
 4. 8th National Biodiversity Congress for Children -Instructions and Topics for Project
 5. OBC Pre metric scholarship-Notification New