26/10/2015

ഇന്ന് നടന്ന ശാസ്ത്ര മേളകളുടെ റിസൽട്ടുകൾ

Science Dramma ( H S )
First       L V H S Pothencode.
Second  Govt. H S S Neduveli


Science Quiz  ( H S S ) 
 First     Muhammad  Siddique,  Govt H S S Thonnakkal
 Second  Sumeesh    S L, GHSS Neduveli
Science Quiz  ( H S )
 First    Gowri Nandana,  Govt. HSS Thonnakkal
 Second Astin Edward perara, Jyothinilayam H S

Science Quiz  ( U P ) 
First    Hari Krishnan  Govt. U P S Koliakkode
Second Abhijith  Govt. UPS Konchira


Talent Search Examination ( H S ) 
First  Abhisekh GOVT. Boys  H S Kanniakulangara
Second Reshma Chandran   L V H S Pothencode

C V Raman Essay Competition ( H S )
 First   Rohit S GOVT. H S S Neduveli
 Second  Anjana Krishnan   Govt H S S Thonnakkal