19/11/2015

കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം 2015-16

 2015-16 - കണിയാപുരം ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം
സ്ഥലം ഗവ. എച്ച് ​എസ്സ് എസ്സ് പിരപ്പന്‍കോട്
തീയതി - ഡിസംബര്‍ 1,2,3.

കണിയാപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയുടെ ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം 2015 ഡിസംബർ 1,2,3,4 തീയതികളിൽ പിരപ്പൻകോ‍ട് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂളിൽ വച്ച് നടക്കുകയാണു.  പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരിഷ്ക്കരിച്ച മാന്വലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു മത്സരം നടക്കുന്നത്.  മത്സരങ്ങളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനു താഴെപ്പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാ‍ാലിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ
  1. കലോത്സവത്തിന്റെ രെജിസ്ട്രേഷൻ ഓൻലൈൻ ആയിട്ടാണു  ചെയ്യേണ്ടത്.  www.schoolkalolsavam.in    എന്ന സൈട്ടിലാണു കയറേണ്ടത്.  ഓരൊ സ്കൂളിന്റെയും സമ്പൂർണ്ണ യൂസർ നെയിമും യൂസർ കോഡും  ആണു ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.  സ്കൂ