പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

19/11/2015

കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം 2015-16

 2015-16 - കണിയാപുരം ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം
സ്ഥലം ഗവ. എച്ച് ​എസ്സ് എസ്സ് പിരപ്പന്‍കോട്
തീയതി - ഡിസംബര്‍ 1,2,3.

കണിയാപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയുടെ ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം 2015 ഡിസംബർ 1,2,3,4 തീയതികളിൽ പിരപ്പൻകോ‍ട് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂളിൽ വച്ച് നടക്കുകയാണു.  പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരിഷ്ക്കരിച്ച മാന്വലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു മത്സരം നടക്കുന്നത്.  മത്സരങ്ങളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനു താഴെപ്പറയുന്ന ന&#