പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

26/11/2015

കണിയാപുരം സബ്ജില്ലാ കലോത്സത്തിന്റെ  TIME SCHEDULE  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
Download ചെയ്യുവാൻ സന്ദർശിക്കുക