പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

08/11/2015

എൽ.പി.അറബിക് ഓവറാൾ


School Point ( Festival : LP Arabic)
Sl.No.   School Point
1    43445   Govt. L. P. S. Pattathil 20
2    43428   Govt. L. P. S. Thiruvelloor 18
3    43457   Govt. U. P. S. Pothencode 18
4    43465   Govt.L. P. S. Alummoodu 18
5    43110   Moulana Azad H. S. Channankara 16
6    43450   Govt. U. P. S. Kaniyapuram 16
7    43448   Govt. U. P. S. Edavilakom 15