14/11/2015

ഉപജില്ലാ കലോത്സവം സമാപിച്ചു, കിരീടം നെടുവേലിക്ക്

നെടുവേലി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും  കുട്ടികളും