13/11/2015

ശാസ്ത്രോത്സവം 2015

അനൌൺസ് ചെയ്ത റിസൽട്ടുകളാണു ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. റിസൽട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചലുടൻ ബ്ലോഗിലൂടെ അറിയാവുന്നതാണു. റിസൽട്ട് കാണുവാൻ അതാത് ഇനങ്ങളുടെ മേൽ മൌസ് വച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

ശാസ്ത്രമേള 

L.P SECTION  
Over All
ഗണിത ശാസ്ത്രമേള  

L.P SECTION
Over All