12/11/2015

ഉപജില്ല ശാസ്ത്രമേള ഉദ്ഘാടനം

വെയ് ലൂർ ഗവ. ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കണിയാപുരം ഉപജില്ല ശാസ്ത്രമേള ജില്ല വിദ്യഭ്യാസ ഓഫീസർ ശ്രീമതി. എസ് സുജാത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു