പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

12/11/2015

ഉപജില്ല ശാസ്ത്രമേള ഉദ്ഘാടനം

വെയ് ലൂർ ഗവ. ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കണിയാപുരം ഉപജില്ല ശാസ്ത്രമേള ജില്ല വിദ്യഭ്യാസ ഓഫീസർ ശ്രീമതി. എസ് സുജാത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു