പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

01/11/2015

SRG Convenor Meeting

SRG CONVENORS MEETING
on 21/11/2015 ( Saturday )

Venue   BRC Kaniyapuram
Time 10.00 AM to 4.00 PM

ALL SRG Convenors- ie. LP, UP, HS ( UP Convenor Only)

Conducting DIET Attingal.