പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

03/11/2015

GOVT ORDERS

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അധ്യാപകരുടേയും,ക്ലാസ്സ് ചാര്‍ജ്ജില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ പ്രധാനഅധ്യാപകരുടേയും വിശദാംശങ്ങള്‍ 6.11.2015 മുമ്പായി അപ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്   ഉത്തരവ് 
**********************************************

2015-16 വര്‍ഷത്തെ OEC  പ്രീ മെട്രിക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍ക്കും,പ്രീ പ്രൈമറി കുട്ടികള്‍ക്കും ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം,,,വിശദാംശങ്ങള്‍ 
**********************************************