പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

19/11/2015

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാശാസ്ത്രമേള

സ്ഥാനശാസ്ത്രമേളയില്‍പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ (തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാശാസ്ത്രമേളയില്‍ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങള്‍ ലഭിച്ചവര്‍ ) യോഗം
Govt Boys HSS ചാലയില്‍ 20/11/2015 വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2മണിക്ക് .
ഫോട്ടോപതിച്ച ID card ന്റെ 2 കോപ്പി സ്കൂളില്‍ നിന്നും അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹാജരാക്കെണ്ടതാണ് ( see the attach).

ഐ ടി മേളയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ അധീകമായി 2 ഫോട്ടോ കൂടി കരുതിയിരിക്കേണ്ടതാണ്

For more details  and schedule for IT Fair  Visitdrctvm.blogspot.in